Sexonline chat

Asi nejsem dost obezetn, vimla si asi u astji jak na ni civm zraky...

nebo konen pekonala sv zbrany a byla rda e pipoutala mou pozornost?

Sexonline chat Chat masterbate

Zpytav se mi dlouho dv do o, pak sklop zrak a rozpait se opt "a to sis myslil na mn? U dvno si promlm, pro chodme kolem sebe jako mezmla ciz... Ani si to neuvdomuju, ale kdy, tak je to proto e t obdivuju... Pro bychom se tedy opravdu nemohli sblit jako mu se enou...

jen jsem nevdl jak bych ti to ml c...." Nevdl jsem zda byla pekvapen nebo dokonce zaskoen, anebo na to ekala.

Ne, nevad j to, pokud se za tm neskrv nco nepjemnho... "Ach, v co, babi, m je jen stran lto e jsme se za ta lta spolu vc nesblili..." Kdy se na mn nechpav dv, jako jak nesblili vysvtluju "no, jako mu se enou... Dodalo mi to sebevdom a pokrauju: "Pro vlastn ne...

ty ije takov lta sama..." "Ale ty m pece enu, manelku, ty neije sm! km, e si nemohla nevimnout e to mezi nmi u deli dobu neklape, e ijem kad pro sebe, sm- aspo co m se te. znme se takovch let, mme se rdi, jet ani jednou jsme nemli spolu njak svry... a tch pr let rozdlu mezi nmi, v naem vku to peci nehraje dnou roli.

ne, to nen jen tm, e jsme vc spolu, ona se njak i v chovn zmnila.

Trvalo mi chvli ne jsem si uvdomil e se i jinak oblk.

Byli jsme spolu dosud vdy oteven a upmn, dnou nelibost jsme ped sebou nezatajovali. Dti pijdou a odpoledne, Marta - manelka- m slubu na pohotovosti, do veera urit nepijde, mli bychom klid sami pro sebe. e je j v posledn dob npadn e jsem v jej ptomnosti mlomluvn...

ale e duchem neptomn nejsem, naopak e se j zd, e si j njak zkoumav prohlm. To nebylo odmtnut, sp naopak nznak, e se sama podobnmi mylenkami taky u zabvala.

Najednou nos krat sukn, pilehav blzky a e se pod nimi konturuj...

sm jsem se okikl, takhle si prohlet starou enu, tvoj skoro-mmu... Do toho jsem si vzpomnl, jak mi manelka tak ped pl rokem kodolib vyprvla jak se jej mma ertem rozhoovala jak j za posledn dobu vyrostly prsa.

Asi si vimla, e my se enou si nemme co c a ani spolu moc asu netrvme.

Comments are closed.